hoofdpijn.nl is onderdeel van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging | Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV) - bezoek website

Welkom op Hoofdpijn.nlAlle Nederlandse hoofdpijn gerelateerde zaken op één plek!

Deze website biedt alle Nederlandse informatie over hoofdpijn op één centrale website. De website is een initiatief van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV).

De informatie op deze website is bestemd voor hoofdpijnpatiënten, maar ook voor hoofdpijnspecialisten, informatie over hoofdpijncentra en biedt informatie over onderzoek naar hoofdpijn.

Nederlandse Hoofdpijn Vereniging | NHVCGRP-(receptor)-antilichamen ter preventie van migraine aanvallen

Toelichting Nederlandse Hoofdpijn Vereniging en Werkgroep Hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie op de stand van zaken per april 2018


Het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan een nieuwe mogelijke behandeling om migraine aanvallen te voorkomen. Hierbij worden monoclonale antilichamen tegen CGRP of de CGRP-receptor subcutaan of intraveneus ingespoten. Naar verwachting zullen de eerste middelen in de loop van 2018 geregistreerd worden. Een beslissing over eventuele vergoeding zal langer op zich laten wachten. Veel patiënten vragen zich af of deze nieuwe therapie ook voor hen geschikt zal zijn. Met onderstaande toelichting willen wij behandelaars helpen deze vragen te beantwoorden.

Tijdens migraine aanvallen wordt het trigeminovasculaire systeem geactiveerd en komt Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) vrij. CGRP stimuleert CGRP-receptoren in het Ganglion Trigeminale, door de Nervus Trigeminus geïnnerveerde craniële bloedvaten en de Nucleus Caudalis Trigeminalis. CGRP kan bij migraine patiënten een op migraine lijkende aanval uitlokken. Deze en andere bevindingen hebben geleid tot de ontwikkeling van drie monoklonale antilichamen tegen CGRP (eptinezumab van Alder, fremanezumab van TEVA, galcanezumab van Lilly) en één tegen de CGRP receptor (erenumab van Amgen & Novartis).

In diverse, gepubliceerde, grote dubbelblinde gerandomiseerde fase 2- en 3 studies bleken alle vier antilichamen effectiever dan placebo, zowel bij de episodische als de chronische (≥15 dagen per maand [migraineachtige] hoofdpijn) vorm van migraine. De gemiddelde winst na drie tot zes maanden ten opzichte van placebo was echter niet indrukwekkend. Er lijkt echter een subgroep van patiënten te bestaan die opvallend goed reageert (≥ 50% minder aanvallen per maand). Hoe groot deze groep is en of deze patiënten vooraf te herkennen zijn, wordt momenteel nog onderzocht.

Het is ook nog onbekend of deze nieuwe middelen effectiever zijn dan bestaande migraine profylactica. Hiervoor zijn vergelijkende studies nodig. Hoopgevend zijn de resultaten van een studie waarin een CGRP-receptor antilichaam ook effectiever was dan placebo bij patiënten die eerder niet goed gereageerd hadden op 2-4 klassen van bestaande migraine profylactica.

Vooralsnog lijkt de grootste winst te bestaan uit het ontbreken van relevante bijwerkingen en het gebruiksgemak. De middelen hoeven slechts ééns in de 1-3 maanden toegediend te worden en worden daarbij goed verdragen. De belangrijkste gerapporteerde bijwerkingen tot nu toe zijn bovenste luchtweg infecties and lokale reacties en pijn ter hoogte van de injectieplaats. Over de lange termijn effecten is nog niets bekend. Theoretisch zou blokkade van de fysiologische vaatverwijdende werking van CGRP ischemische gebeurtenissen in het hart of de hersenen kunnen verergeren. Vooralsnog zijn hier echter nog geen concrete aanwijzingen voor.

Met de komst van CGRP-(receptor-)antilichamen wordt het waarschijnlijk voor het eerst mogelijk om migraine aanvallen, met een specifiek voor migraine ontwikkeld middel, te voorkomen. Alleen daarom al is dit een belangrijke ontwikkeling. De middelen zullen echter zeker niet goedkoop worden en het is nog onbekend of en onder welke condities ze vergoed zullen worden. Omdat CGRP ook een belangrijke rol lijkt te spelen bij cluster hoofdpijn, wordt de werking van deze middelen momenteel ook hierbij onderzocht.

Informatie voor hoofdpijnpatiëntenDe Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten (NVvH) is er voor Nederlanders die last hebben van migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn.

De vereniging maakt mensen met ernstige hoofdpijn mondig door ze goed te informeren, bevordert hun maatschappelijke participatie, streeft naar verhoging van de sociale acceptatie van hun aandoening en verbetering van de behandeling die door zorgverleners wordt gegeven. De NVVHP heeft ervaringsdeskundigen met wie u kunt overleggen over uw hoofdpijn en de impact op bij voorbeeld uw werk of privéleven.

Bezoek website NVvH

Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

Informatie over onderzoek naar hoofdpijnBent u opzoek naar informatie over wetenschappelijk onderzoek naar migraine of clusterhoofdpijn in Nederland?

Bezoek dan een van de onderstaande websites:

Informatie over hoofdpijncentraDe VNHC bestaat momenteel uit 36 hoofdpijncentra verdeeld over het hele land. In deze hoofdpijncentra zijn neurologen werkzaam met als speciaal aandachtsgebied hoofdpijn.

Naast het feit dat deze neurologen belangstelling hebben voor de behandeling van hoofdpijn, hebben ze bovendien in hun ziekenhuis een zodanige multidisciplinaire zorgstructuur, dat zij het predicaat ‘hoofdpijncentrum’ mogen voeren. Mensen met alle vormen van ernstige of moeilijk behandelbare hoofdpijn kunnen in deze hoofdpijncentra behandeld worden.

Bezoek website VNHC

…

Informatie voor hoofdpijnspecialistenDe Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV) is de vereniging van professionals in de hoofdpijnzorg en -research. De NHV maakt deel uit van een groot (internationaal) netwerk. Zo is de NHV bijvoorbeeld onderdeel van de International Headache Society (IHS).

Dit is de wereldwijde hoofdpijnorganisatie, waarmee het NHV-bestuur veel formele en informele contacten onderhoudt. De NHV is ook werkgroep en adviseur van de wetenschappelijke vereniging voor neurologie (NVN) op het gebied van hoofdpijn.

 

…

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft regelmatig te maken met hoofdpijn. Voor hen is het goed om te weten dat hoofdpijn de interesse heeft van veel professionals, die verenigd zijn in de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging.

De NHV organiseert een jaarlijks congres waar nationale en internationale specialisten op het gebied van hoofdpijn lezingen houden. De vereniging telt ruim 125 leden (onder anderen neurologen, artsen en psychologen). Door hun krachten te bundelen, vormen zij de Nederlandse autoriteit op het gebied van hoofdpijn onderzoek en –advies.

Bezoek website NHVAandacht voor Migraine Die aandacht staat centraal in een publieksbijeenkomst en in de afscheidsrede van prof. dr. Marjolijn Sorbi op 24 maart aanstaande in Utrecht.


Top